کاش منو به آرزوم میرسوند...

ساخت وبلاگ
چکیده : کاش یکی بود ازم میخواست ارزو کنم ، من ارزو میکردم و اون منو به ارزوم میرسوندمث غول چراغ جادو مثلا به... با عنوان : کاش منو به آرزوم میرسوند... بخوانید :

کاش یکی بود ازم میخواست ارزو کنم ، من ارزو میکردم و اون منو به ارزوم
مث غول چراغ جادو
مثلا بهم میگفت سه تا ارزومیتونی بکنی ، منم فکر میکردم و ارزوهامو به ترتیب میچیدمشون !!
میتونستم ارزو کنم پیشم باشه !ارزو کنم دوستم داشته باشه ! ارزو کنم برگردم به پارسال همین موقع!
یا شاید ارزو کنم بیاد بگه برگشتم !
یا نه...
میتونم حتی ارزو کنم برا خودم بشه، مال مال خودم🥀
بازم هستا ولی اینا مهم ترن!
هی لعنتی چرا از سه تا بیشتر شدن ، من حق دارم فقط سه تا ارزو بگم
سه تا ارزو !! ینی از بین اینا باید کدوم سه تارو بگم ؟
خیلی سخت شد ، ادم عاقلی نیستم که بتونم انتخاب کنم ، من فقط یه دُخترم‌یه دختر لجباز غرغرو که اونو خستش کرد!!اذیتش کرد
ولی خُب من دوستش داشتم ، میخواستم اذیتش کنم تا هرلحظه برام ثابت بشه بودنش ، داشتنش!
لعنتی بدخراب کردم
-پس چی شد ؟! سه تا ارزوتو بگو باید برم بقیه هم ارزو دارنا
یکم فکر میکنم ، ولی من که هنوز انتخاب نکرده بودم ، ینی نمیدونم کدومو انتخاب کنم
اهان فهمیدم !
-میشه منو نامرئی کنی ببری پیشش بعد توی بغلش بمیرم ؟‌
+این یه ارزو نیستا سه تا ارزو شد
اول اینکه نامرئی بشی ، دوم اینه بری پیشش، سوم اینکه تو بغلش بمیری
مطمئنی همینه ؟!
-اره راستش من ارزویی ندارم ، نه میتونم ازش بخوام برگرده ، نه میتونم به عقب برگردم ، نه میتونم ارزو کنم دوستم داشته باشه!
اخه میدونی زوری که نیست ، دله دیگه ، بخواد میره !
+اماده ای بریم ؟
-امممم ... اره‌بریم

چه خیال مسخره ای !
✨غول چراغ جادو کجا ، من کجا!!
✨ارزوی من کجا بغل اون کجا!!
✨زندگی من کجا ، مرگ کجا...😔✋️
┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄

[priya]


خیلی فکر میکنم بهش......
ما را در سایت خیلی فکر میکنم بهش... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 12:43